محمد جلیلی
متولد 1344
دوره دبیرستان : شهیدرجایی گرگان
دوره پزشکی عمومی : دانشگاه علوم پزشک اهواز(جندی شاپور)
دوره تخصصی چشم پزشکی: دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان فارابی)
دوره فوق تخصصی :(فوق تخصصی پیوند قرنیه و سگمان قدامی و جراحی عیب انکساری دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان فارابی)
عضو انجمن چشم پزشکان ایران 
عضوانجمن چشم پزشکان قرنیه و عیب انکساری ایران
عضو انجمن چشم پزشکان امریکا AAO
عضو انجمن جراحان رنواکتیو (عیب انکساری) ISRS
عضو انجمن جراحان کاتاراکت و عیب انکساری اروپا ESCRS

دکتر محمد جلیلی متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه، لیزیک، فمتولیزیک، لازک و prk

متولد 1344

دوره دبیرستان: شهید رجایی گرگان

دوره پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشک اهواز(جندی شاپور)

دوره تخصصی چشم پزشکی: دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان فارابی)

دوره فوق تخصصی : فوق تخصصی پیوند قرنیه و سگمان قدامی و جراحی عیب انکساری دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان فارابی)

عضو انجمن چشم پزشکان ایران

عضوانجمن چشم پزشکان قرنیه و عیب انکساری ایران

عضو انجمن چشم پزشکان امریکا AAO

عضو انجمن بین المللی جراحان رفراکتیو (اصلاح عیب انکساری) ISRS

عضو انجمن جراحان کاتاراکت و رفراکتیو (اصلاح عیب انکساری) اروپا ESCRS