قوزقرنيه بيمارى پيشرونده تا سن حدود ٤٠ سالگى كه با كاهش ديد شديد همراه ميباشد . پيشرفت اين بيمارى ممكن است منجر به پيوند قرنيه شود. براى پيشگيرى از اين بيمارى يكى از روشهاى جديد درمانى انجام كراسلينكينگ قرنيه ميباشد، كه تحت بيحسى موضعى انجام ميشود.