شایع ترین روش اصلاح عیوب انکساری چشم، یکی از روش های لیزیک، فمتولیزیک، لازک و PRK می باشد که با کمک لیزر روی قرنیه انجام می شود و باعث اصلاح عیب انکساری می شود.

لیزیک و فمتولیزیک، جراحی دو مرحله ای است

مرحله اول ایجاد flap قرنیه است که در روش لیزیک با تیغه ای به نام میکروکراتوم انجام می شود و در روش فمتولیزیک با استفاده از لیزری به نام فمتوسکند لیزر فلاپ قرنیه تهیه می شود.

فلاپ را از روی قرنیه بلند کرده و درمحل بستر قرنیه با استفاده از لیزر اگزایمر، نمره چشم از روی قرنیه برداشته می شود و سپس فلاپ قرنیه به محل قبلی برگردانده می شود.

لازک و PRK : در این روش بعد از برداشتن اپی تلیوم قرنیه با روش های مختلف، لیزر اگزایمر در قسمت سطحی بستر قرنیه انجام می شود و نمره چشم برداشته می شود.

زمان عمل در لیزیک و فمتولیزیک مختصری طولانی تر از لازک و PRK است

دوره نقاهت بعد ازعمل در لیزیک و فمتولیزیک کوتاه تر از لازک و PRK  است

درد بعد از عمل لیزیک و فمتولیزیک خیلی کمتر از لازک و PRK است

 

عیوب انکساری که با روش های لیزری می باشند :

میوپی (نزدیک بینی): تا نمره 9- توصیه می شود.

هیپراپی (دوربینی) : تا نمره 5+ توصیه می شود.

آستیگماتیسم : تا 5 نمره آستیگماتیسم توصیه می شود.

 

کدامیک از روش های فوق مناسب تر است؟

بستگی به وضعیت قرنیه و تصویربرداری قرنیه و نوع و میزان نمره چشم و وضعیت اربیت وگلوب، و صلاحدید پزشک و بیمار باید تصمیم گیری شود که کدام روش برای فرد ارجح است.